Mediemøter 2

Mediemøter 2, Å forstå medietekster ut fra historien, kap 19

1. Hva mener vi med stilhistore?

Det viktigste er kanskje tradisjonene på hvorfor ting ser ut som de gjør. Med stilhistorie menes det at hver periode har sin stil. Stilhistorie handler blant annet om hvordan interiør, møbler, arkitektur, bruksting og klær har fått sitt uttrykk og utseende. I utviklingen av uttrykk er det mange faktorer som virker inn, for eksempel tradisjoner, brudd med tradisjoner, teknologiske oppfinnelser, nye ideer, samfunnsforhold, historiske hendelser, tilgjengelige materialer og moteretninger. Innenfor en periode er det en stil og enten om man ser på litteratur, interiør, musikk, bilder og eller arkitektur, vil noen trekk gå igjen innenfor samme tidsperiode.¨

2. Hva er forskjellen på modernitet og modernisme?

Modernitet er det som bryter med det tradisjonelle, det som har vært. Modernitet er det som er nytt, og som hører hjemme her og nå. Modernisme refererer til et bredt spekter av uttrykksformer, som ble påvirket av det moderne industrialiserte samfunnet i andre halvdel av 1800-tallet. Når det gjelder form og innhold markerer modernismen et klart brudd med tidligere stilperioder. Modernistene forkastet tradisjonene og ville finne nye måter å uttrykke seg på.

3. Hva kjennetegner postmoderne tekster?

Det som kjennetegner postmoderne tekster er at de henviser gjerne til andre tekster gjennom det som kalles intertekstualitet. Et eksempel er filmer som viser til andre filmer. Det hele gjøres gjerne med en ironisk distanse.

4. Hva skiller hypertekst fra vanlig tekst? Husker du første gang du brukte et hypertekstsystem?

Gjennom bruk av hypertekst får dataspill og weben muligheter til helt andre uttrykk enn film og bøker. Bruken av hypertekst har skapt en rekke nye sjangere og uttrykksformer. Til å begynne med besto innholdet på weben av tekst og bilder, men ble gradvis integrert med andre tekstformer som lyd og levende bilder. Nytt er imidlertid at alt settes sammen til ett uttrykk, og ikke minst skaper standarder. Jeg husker ikke første gang jeg brukte et hypertekstsystem. 

Repetisjonsoppgaver side 31

I dag har vi gjort noen repetisjonsoppgaver til et kapittel vi leste i fellesskap i medietimen. Under legger jeg ut to av repetisjonsoppgavene:

Hva er en strategi?

Strategi er et utrykk hentet fra militæret, og henspiller nettopp på hvordan man bør planlegge en operasjon.

 

Hva er viktig i de ulike fasene?

Forankring: virksomheten skal ha et klart mål med strategien, og at alle som arbeider der, bør kjenne til målet og være involvert i prosessen.

Situasjonsanalyse: En populær metode er å gjøre en SWOT-analyse. Dette står for styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Planleggingsfasen: Her konkretiseres målene som ble diskutert i forankringsfasen. Hva vil vi oppnå? Vi kan ha som mål at flere skal ha hørt om organisasjonen, at folk skal ha et mer positivt forhold til organisasjonen, eller at de skal melde seg inn i den.

Gjennomføring: Dette betyr rett og slett at man gjennomfører de aktivitetene man har planlagt. Man kan enten benytte egne medarbeidere eller leie inn eksterne byråer. Man har laget et budsjett og en fremdriftsplan, og definerer ulike deadlines for når de forskjellige tiltakene skal være gjennomført.

Evalueringsfasen: Evalueringen kan integreres i gjennomføringen ved at man ved ulike deadines/milepæler måler effekten og vurderer endringer. Vi måler effekten av kunnskaper, holdninger eller atferd og evaluerer om målene er oppnådd. Deretter gjennomgår vi de forskjellige fasene i strategien for å vurdere om de er gjennomført på en god nok måte. 

hits